Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ENJOYFRANK.COM

 

§ 1

 Postanowienia ogólne

1. Celem działania witryny sklepu z winami enjoyfrank.com jest ułatwienie sprzedaży detalicznej szerokiego asortymentu napojów alkoholowych, prowadzonej w punkcie sprzedaży opisanym w punkcie 3 poniżej przez MP International Group Sp. z o.o. w Warszawie.

2. MP International Group Sp. z o.o. posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr LXX/1924/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu nr UD-XVII-WDG-7340/I/C-736/2019 z dnia 15-11-2019 r., wydane przez Prezydenta Miasta Warszawy na podstawie ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 2277, z późn. zm.).

3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 43A lok. 6, 00-855 Warszawa, telefon 739198739 e-mail: info@enjoyfrank.com Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z winami enjoyfrank.com dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie.

4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z winami enjoyfrank.com nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

5. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:

a.      Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.enjoyfrank.com

b.      Sprzedawcy – rozumie się przez to operatora witryny www.enjoyfrank.com właściciela Punktu Sprzedaży – spółkę MP International Group Sp. z o.o.;

c.       Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;

d.      Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu z winami enjoyfrank.pl/com

e.      Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie sklepu z winami enjoyfrank.com wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;

f.       Gościu – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie z winami enjoyfrank.pl/com;

g.      Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych oraz preferencji Użytkownika względem upubliczniania tych danych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;

h.      Stronie Produktowej – strona sklepu z winami enjoyfrank.pl/com na której przedstawione są informacje na temat Towaru.

i.        Punkcie Sprzedaży - jest punkt sprzedaży położony w Warszawie w lokalu nr 6 przy ul. Grzybowskiej 43A, 00-855 Warszawa.

j.        Dniu Roboczym – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Korzystanie ze Strony Produktowej oraz dokonywanie zakupów odbywa się na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie, oraz każdorazowo udostępnianych regulaminach promocji. Korzystanie ze Strony produktowej oraz dokonywanie zakupów przeznaczone jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

7. Warunkiem korzystania ze Strony Produktowej jest dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej CSS, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies, Flash Player oraz inne wtyczki.

 

§ 2

Zasady składania zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w Punkcie Sprzedaży jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na Stronie Produktowej Sprzedawcy, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. W zamówieniu Klient wskazuje:

a.      zamawiany Towar lub Towary;

b.      dokładne dane do wystawienia faktury VAT detalicznej (adres płatnika i numer NIP), jeżeli życzy sobie wystawienia faktury;

c.       numer telefonu kontaktowego;

d.      termin odbioru Towarów;

e.      sposób dokonania płatności.

3. Uprawnionymi do zakupu w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym do składania zamówień, ich akceptacji oraz do odbioru Towaru są wyłącznie osoby:

a.      pełnoletnie,

b.      trzeźwe w chwili składania zamówienia i jego odbioru,

c.       którym na podstawie art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych,

d.      które nie dokonują zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia (Klient dokonujący zakupów jako Gość) lub dostępny w sekcji Moje konto (Klient zarejestrowany) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, szczegóły dotyczące zamówienia wraz z informacjami, wymaganymi odrębnymi przepisami prawa.

5. Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto lub informując o tej zmianie konsultanta Sprzedawcy, aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.

6. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany treścią zamówienia.

7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty. W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Sprzedawca umożliwia dokonania zakupów w formie prezentu.

10. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu 739198739/739198793 Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio z tym zastrzeżeniem, że:

a. Umowa sprzedaży oraz odbiór Towaru może dojść do skutku dopiero po dokonaniu potwierdzenia zamówienia na stronie www.enjoyfrank.com uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;

b. Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem Sprzedawcy, Klient po zakończeniu procedury składania zamówienia otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą treść zamówienia (dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia). Zakończenie procesu zamówienia i płatność dokonywane są w następujący sposób: (…) i) Klient przechodzi do ostatniego kroku zamówienia klikając „Zamawiam i płacę”; ii) Klient dokonuje płatności poprzez system płatności internetowych (Stripe, Przelewy24 oraz inne) za złożone telefonicznie zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze) iii) po potwierdzeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość zwrotną dokumentującą ten fakt.

11. Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.

12. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 9 rano do godziny 21 w Dni robocze.

13. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta., a informacja o terminie odbioru zostanie przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy płatności, w podsumowaniu przed złożeniem zamówienia, a w przypadku zamówień telefonicznych w treści maila weryfikacyjnego wysyłanego do Klienta do potwierdzenia i dokonania płatności.

 

14. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie z winami enjoyfrank.com wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT detalicznej. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do odbioru.

 

§ 3

Cena i sposób zapłaty

1. Wszystkie ceny prezentowane na Stronie Produktowej sklepu z winami enjoyfrank.pl są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie sklepu z winami enjoyfrank.pl przy Towarze, w chwili składania zamówienia. O łącznej, ostatecznej kwocie do zapłaty Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia, po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu odbioru zamówienia oraz formy płatności. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, którą to usługę Klient może zlecić osobno innemu podmiotowi.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu z winami enjoyfrank.pl wprowadzania cen klubowych i promocyjnych w Punkcie Sprzedaży oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży w Punkcie Sprzedaży. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia, zaś zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Promocje i wyprzedaże regulowane są odrębnymi regulaminami promocji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość udzielenia upustu, stosownie do wybranych form płatności, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

4. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:

a. osobiście, gotówką. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na Stronie Produktowej. Przedmiotowa forma płatności nie jest dostępna dla Klientów niezarejestrowanych, składających zamówienie telefonicznie i/lub jako Gość;

b. przelewem elektronicznym, bankowym przelewem zwykłym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie;

 

c. za pomocą kuponu, zakupionego na łamach innych portali internetowych, umożliwiającego dokonanie zakupu Towarów Sprzedawcy z określonym rabatem na poszczególne Towary. Kupony będą realizowane na zasadach określonych w warunkach opisanych w ofercie sprzedawcy kuponów. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dokonania zapłaty za zamówienie, o czym Klient będzie informowany najpóźniej w chwili składania zamówienia.

 

§ 4 

Odbiór towaru

1. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Punkcie Sprzedaży (ul. Grzybowska 43A lokal 6, 00-855 Warszawa) w Dni Robocze, w godzinach od 12 do 21, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie przez Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru.

3. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4. W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru i sprzedaż następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu.

5. W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu 4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią, która na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta dostarcza Towar pod adres podany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.

6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę albo od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres info@enjoyfrank.com w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu jednego Dnia Roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 18, a dzień następujący po nim jest Dniem Roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 9 rano najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi.

7. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

a. wybór Towarów z asortymentu Punktu Sprzedaży przedstawionych na Stronie Produktowej jest ograniczony do aktualnego asortymentu Punktu Sprzedaży;

b. termin odbioru Towaru jest ustalany z Klientem indywidualnie;

c. dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorze

8. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Punkcie Sprzedaży jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

9. Przy odbiorze Towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.

 

10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Punkcie Sprzedaży (lub w przypadku odbioru przez osobę trzecią – tej osobie, na przykład kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

§ 5

Dane osobowe 

1. W czasie korzystania z witryny enjoyfrank.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne.

2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest MP International Group Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Grzybowska 43A lok. 6, 00-855 Warszawa, adres email: info@enjoyfrank.com

3. Dane wskazane w ust. 1, będą wykorzystane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy (w tym w celu rozpatrywania reklamacji). Wykorzystanie danych w innym celu jak chociażby w celu obsługi, optymalizacji działania systemu oraz dostosowywania oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji, nastąpi wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika.

4. Jeśli Użytkownik zgodzi się w procesie składania zamówienia lub zapisze się odrębnie na otrzymywanie Czasopisma elektronicznego, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane w celu wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na wskazany adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jedn. Dz. U. 2009 r., poz. 123 z późn.zm.)

5. Przechowywane dane są w każdej chwili udostępniane Użytkownikowi do wglądu na jego żądanie, jak również Użytkownik ma prawo żądania zmiany lub usunięcia danych. Zmianę lub usunięcie danych Użytkownik może wykonać także samodzielnie w sekcji ‘Moje konto’ lub zwrócić się z prośbą do operatora witryny enjoyfrank.pl o wprowadzenie stosownych zmian. Sprzedawca zastrzega, że usunięcie danych osobowych uniemożliwi wykonanie procesów po sprzedażowych.

6. Niektóre obszary witryny www.winezja.pl mogą wykorzystywać tzw. pliki Cookies, czyli niewielkich rozmiarów pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies są nieszkodliwe dla komputera Użytkownika. Warunkiem działania pliki Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową Użytkownika i nieusuwanie ich z dysku.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MP International Group Sp. z o.o. w Punkcie Sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką odbieraną w Punkcie Sprzedaży dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT detalicznej. Ponadto potwierdzenie zawarcia umowy, wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami, przekazywane będzie Klientowi również za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wszelkie ewentualne zmiany niniejszego Regulaminu staną się skuteczne w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty opublikowania nowego brzmienia Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na podstawie regulacji aktualnych w dacie ich złożenia. Zmiana Regulaminu nie pozbawia Klientów praw nabytych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

3. Trwałość poszczególnych rodzajów win jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym winie.

4. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Punkcie Sprzedaży i prezentowanych na Stronie Produktowej www.enjoyfrank.pl ą używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów prawa.

5. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.enjoyfrank.pl są przedmiotem praw autorskich w świetle przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1231 z późn.zm.). Nie można ich przedrukowywać bez zgody posiadacza praw autorskich majątkowych, to jest MP International Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

6. Wszelkie pytania, uwagi, opinie, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować:

a.      adres poczty elektronicznej: info@enjoyfrank.com

b.      w formie tradycyjnej na adres: MP International Group Sp. z o.o. ul. Grzybowska 43A lok. 6, 00-855 Warszawa;

c.       telefonicznie pod nr +48 739198739/739198793 w Dni Robocze w godzinach 9-20

pixel